no-img
اِمیلاسلام کاربر مهمان. امروز یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸


ادامه مطلب

بروزرسانی؛ ۰۴ تیر ۱۳۹۸
لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (3)
امتیاز 5.00 ( 2 رای )
حمایت از emila.ir

لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (3)

بروزرسانی؛ ۰۴ تیر ۱۳۹۸
بازدید؛ 498
نویسنده؛ milipinkman

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (3)

Computer terms

 

IT & Computer – Part 3

 

Immune Systemسیستم ایمنی
Artificial Immune Systemسیستم ایمنی مصنوعی
Soft Computingرایانش نرم
Pattern Recognitionشناسایی الگو
Optimization Problemsمشکلات بهینه سازی
Clusteringخوشه بندی
Data Reductionداده کاهی
Pathogensعوامل بیماریزا
Antigenآنتی ژن
Lymphocyteلنفسیت
B-Cell Receptor BCRگیرنده سلولی B
Antibodyپادتن) آنتی بادی)
Constant Regionبخش ثابت
Affinityمیل ترکیبی
none-self antigenآنتی ژنهای غیرخودی
Naïve T-Cellsسلول های T نابالغ
Thymusتیموس
Negative Selectionانتخاب معکوس
Clonal Selectionانتخاب کلونی
Immune Network Theoryتئوری شبکه ایمنی
Idiotopeایدوتوپ
Internal Imageتصویر داخلی
Shape Spaceفضای شکل
Recognition Regionمحدوده شناسایی
Fully connectedکاملاً همبند
minimum spanning treeدرخت پوشای مینیمم
self-regulatoryخود سازماندهی
genetic representationفضای ژنتیک
epitopeاپی توپ، تعیین کننده، تعیین کننده پادگنی
paratopeپاراتوپ
idiotopeایدیوتوپ
HTML Hyper text Markup Languageزبان برنامه نویسی تحت وب
HTTP HyperText Transfer Protocolپروتکل انتقال دیتا در اینترنت
gif Graphics Interchange Formatفایلهای تصویری متحرک
Bmp bit mapپسوند فایلهای گرافیکی
txt Textمتن
www World Wide Webشبکه وب جهانی
CPU Central Processing Unitواحد پردازش مرکزی
cd rom Compact Disk Read Only Memoryلوح فشرده فقط خواندنی
LAN local area networkشبکه محلی
ISP Internet service providerسازمانهای سرویس دهنده اینترنت
URL Uniform Resource Locatorآدرسی که محل فایل یا برنامه ای را در فضای اینترنت مشخص می کند
Biometricبیومتریک
Sensor Moduleحسگر
Feature Extractionاستخراج ویژگی
Matchingتطابق
Pelvic Tippingضربات لگن
False Accept Rateنرخ پذیرش اشتباه
False Reject Rateنرخ عدم پذیرش اشتباه
Operating Characteristicمنحنی مشخصه عملکرد
Trade-offفدا کردن – سبک و سنگین کردن
Equal Error Rateنرخ خطای مساوی
Rankرتبه بندی
Cumulative Matchتطبیق تجمعی
Detectionتشخیص
Trackingردگیری
Recognitionشناسایی
Computer-Driven Rehabilitation Environmentsمحیط های احیا شده توسط کامپیوتر
Internal Issueنوع داخلی
External Issueنوع خارجی
Front-o-parallelدوربین موازی صفحه ی تصویر
Human Motion Analysisآنالیز حرکات انسان
Background Subtractionکاهش پس زمینه
Human Computer Interfaceرابطه های انسان کامپیوتر
Apearance Initializationمقدار دهی اولیه ظاهر
Trackerردگیری کننده
Normalized Cross Correlationهمبستگی ممزوج نرمال شده
Iterative Closest Points Algorithmالگوریتم تکراری نزدیکترین نقاط
Aspect Ratiosنسبت های ظاهری
Signatureعلامت مشخص
Dense Optical Flowجریان نوری متراکم
EigenSpaceفضای ویژه
EigenSpace Transformationتبدیل فضای ویژه
Principle Component Analysisتحلیل اجزای اصلی
Canonical Analysisتحلیل کانونی
Linear Discriminant Analysisتحلیل تفکیک خطی
Canonical Space Transformationتغییر شکل فضای قانونی
Open Problemمسائل باز
Adaptive Gaussian Modelمدل گاوسی تطبیقی
Mahalanobisماهالانوبیس
Mixture Gaussian Modelمدل گاوسی مخلوط
Expectation Maximizationحداکثر سازی احتمال وقوع
Posterior Probabilityمجموع احتمالات پسین
Hue, Saturation and Intensityرنگ، اشباع و روشنایی
Detection Support Mapنگاشت نگهداری تشخیص
Motion Support Mapنگاشت نگهداری حرکت
Change History Mapنگاشت تاریخچه تغییرات
Degree of Freedomدرجات آزادی
Pose Evaluation Functionتابع ارزیابی موقعیت
Projection Matrixماتریس نمایش
Predict-Match-Updateپیش بینی- تطابق- بروز رسانی
Boundary Matchingتطابق حدود یا مرزها
Region Matchingتطابق نواحی
Spring Forcesنیروهای جهشی
Overlappingروی هم افتاده
Localizationمکان یابی
Clusterخوشه
Bulk Motionتجمیع حرکت
Hough Transformانتقال هاف
Bilinear Interpolationدرون یابی دو سویه
Tracking Failureشکست ردگیری
Integer Quadratic Programmingبرنامه نویسی درجه دو صحیح
Pineholeیک نقطه
Orthographic Projectionنمایش ارتوگرافیک
Shrinkاصطلاحا جمع
Visualizationمجسم سازی
Focal Lengthفاصله کانونی
Clinical Studiesمطالعه کلینیکی
Passive Viscoelasticویسکوالاستیک غیر فعال
Active Chemicomechanicaشیمیایی مکانیکی فعال
Smoothبسیار نرم
Nearest Neighborنزدیک ترین همسایه
Support Vector Machineماشین بردار حامی
Error Correction Output Codesکدهای خروجی تصحیح خطا
Static Featuresویژگی های ایستا
Dynamic Featuresویژگی های پویا
Low-Level Featuresویژگی های سطح پایین
Accelerationشتاب
Active Contourکانتور فعال
Armبازو
Articulatedمفصل بندی شده
Backgroundپس زمینه
Background Subtractionجداسازی پس زمینه
Bilinearدو سویه
Binaryدوتایی
Biometricبیومتریک
Boundaryمرز
Bulkجثه، تجمعی
Classificationکلاس بندی
Clusterخوشه
Clusteringخوشه بندی
Clutteredشلوغ
Computational Complexityپیچیدگی محاسباتی
Configurationپیکربندی
Confusion Matrixماتریس در هم نمایی
Cross Correlationهمبستگی ممزوج
Curveمنحنی
Deformationتغییر شکل
Degrees of freedomدرجات آزادی
Detectionتشخیص
Dynamicپویا
Estimationتخمین، برآورد
Euler Anglesزوایای اولری
Expectation Maximizationحداکثر سازی احتمال وقوع
Flexionخمیدگی
Focal Lengthفاصله کانونی
Footپا
Forceنیرو
Foregroundپیش زمینه
Fusionترکیب
Gaitراه رفتن- نحوی راه رفتن
Gait Recognitionشناسایی هویت از روی نحوه راه رفتن
Gradientگرادیان
Headسر
Hierarchicalسلسله مراتبی
Hierarchicalسلسله مراتبی
Horizontalافقی
Identificationتشخیص هویت
Indoorدرون اتاق
Inertiaاینرسی
Initializationمقدار دهی اولیه، راه اندازی
Intensityشدت نور
Interpolationدرون یابی
Iterationتکرار
Jointمفصل
Joint Anglesزوایای اتصال
Kalman Filterفیلتر کالمن
Legساق پا
Limbعضو بدن
Mahalanobis Distanceفاصله ماهالانوبیس
Mergeادغام
Monocularتک چشمی
Motionحرکت
Neckگردن
Occlusionهمپوشانی
Oscillationنوسان
Outdoorخارج از اتاق
Overlapروی هم افتادن
Poseموقعیت
Positionمکان
Posterior Probabilityاحتمالات پسین
Predictionپیش بینی
Predictionنمایش تصویر، انداختن
Quadraticدرجه دو
Reconstructionبازسازی
Refinementتصحیح
Regionناحیه
Rotationچرخش
Scalingمقیاس گذاری
Segmentقطعه
Segmentationتقطیع
Self-occlusionهمپوشانی با خود
Shapeشکل، اندام
Silhouetteنیمرخ
Spatialمکانی
Splitجدا شدن، شکستن
Spring Forcesنیروهای جهشی
Staticایستا
Stepقدم
Strideگام
Surveillanceنظارت
Surveyبرآورد
Temporalزمانی
Thighران
Torqueگشتاور
Torsoبالاتنه، بدن
Trackingردگیری
Trade-offمصالحه
Transformانتقال
Translationانتقال
Uniformیکنواخت
Unsupervisedبدون ناظر
Velocityسرعت
Verticalعمودی
Visualizationمجسم سازی
Optical character recognition (OCR)وسایلی که قادر به شناسایی کارکترهای چاپ شده هستند
Deformable modelsمدل های فرم پذیر
Tiltتیلت
Preprocessingپیش پردازش
Global searchجستجوی عمومی پلاک
Local searchجستجوی محلی پلاک
Initial fittingتطبیق اولیه
Normalization of LP regionنرمال سازی تصویر پلاک
Segmentation of charactersناحیه بندی کاراکترها
Final fine fittingتطبیق نهایی
Extracting charactersاستخراج کاراکترها
OCRقرائت شماره پلاک
Depth measurementعمق سنجی
Business Planبرنامه کاربردی
Intelligent transportation systems (ITS)سیستم های حمل و نقل هوشمند
License plate recognition (LPR)فناوری تشخیص پلاک خودرو
Image manipulationتحلیل تصویر
Pattern recognitionتشخیص الگو
Detectionتشخیص
Classificationدسته بندی
Identificationشناسایی
Electronic toll-collection system(ETC)سیستم الکترونیکی جمع آوری عوارض
Monitoringدیده بانی
Shutter controllerکنترل کننده شاتر
Frame grabberرقومی ساز
Autoخودکار
Active server pages (ASP)صفحات خدمتگزار فعال
Distributed smart control systemسیستم به صورت یک کنترل کننده توزیع شده
Communication control unit (CCU)واحد کنترل ارتباطات
Dynamic rangeمحدوده دینامیکی
Temperature noiseنویز حرارتی
Hyperdynamic rangeدامنه دینامیکی وسیع
Exposureنور دهی
Frame rateنرخ تصویر برداری
Prism beam splitterتفکیک کننده منشوری
Graphical processing unit (GPU)واحد پردازنده گرافیکی
Optical character recognition (OCR)روش های تشخیص کاراکتر
Distance transformتبدیل فاصله ای
Correlationهمبستگی
Projectionاستفاده از ترسیم
Scale space analysisتحلیل فضای مقیاس
Morphological operatorsعملگرهای ریخت شناسی
Distributed genetic algorithmالگوریتم ژنتیکی توزیع شده
Populationجمعیت
Generationنسل های
Mutation operatorعملگر جهش
Vector quantizationچند سازی برداری
Codebookرمزنگاری
Lossy compressionغیر قابل بازگشت
Feed-forwardشبکه ای پیشرو
Receptive fieldsمیدان ورودی ها
Back-propagationپس انتشار خطا
License plate segmentationجواز ناحیه بندی پلاک
Character recognitionشناسایی کاراکترها
Template matchingتطبیق الگو

 


موضوع : عمومی/ برچسب : / لینک کوتاه : https://emila.ir/?p=12920
designer