no-img
اِمیلاسلام کاربر مهمان. امروز یکشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۸


ادامه مطلب

بروزرسانی؛ ۰۴ تیر ۱۳۹۸
لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (6)
امتیاز 5.00 ( 2 رای )
حمایت از emila.ir

لغات و اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (6)

بروزرسانی؛ ۰۴ تیر ۱۳۹۸
بازدید؛ 170
نویسنده؛ milipinkman

لغات کامپیوتر,لغات تخصصی کامپیوتر,اصطلاحات کامپیوتر و تکنولوژی (6)

Computer terms

 

IT & Computer – Part 6

 

Synchronization checkکنترل همزمانی
Synchronous Communicationsمخابره همزمان
Synchronous computerکامپیوتر همزمان
Synchronous networkشبکه همزمان
Synchronous operationعملیات همزمان
Synchronous transmissionانتقال همزمان
Universal asynchronous receiver/transmitterگیرنده و فرستنده غیرهمزمان فراگیر
Wait timeزمان انتظار
Warm-up timeزمان آماده شدن
Time logجدول زمان
Time quantumذرّه زمانی
Timerزمان ‌‌‌‌‌بند
Time-sharingاشتراک زمان
Time slicingتقسیم ‌‌‌‌‌بندی زمانی
Turnaround timeزمان برگشت
Central information fileسیستم اصلی ذخیره داده
Data storage deviceدستگاه ذخیره داده
Direct access storage deviceدستگاه ذخیره با دستیابی تصادفی
Information storage and retrievalذخیره و بازیابی اطلاعات
Magnetic film storageذخیره فیلم مغناطیسی
Magnetic storageذخیره مغناطیسی
Mass storage deviceدستگاه ذخیره انبوه
Reserved wordsکلمات ذخیره شده
Saveذخیره کردن، پس‌انداز کردن
Storage blockبلوک ذخیره
Storage capacityظرفیت ذخیره
Storage circuitمدار ذخیره
Storage deviceدستگاه ذخیره
Storage locationمکان ذخیره
Storage unitواحد ذخیره
Storeذخیره کردن
Store-and-forwardذخیره و ارسال
Stored-program conceptایده برنامه ذخیره شده
Local storeذخیره محلّی
Data storage techniquesروش های ذخیره داده
Analog dataداده قیاسی
Automated data processingپردازش داده به‌صورت خودکار
Central information fileسیستم اصلی ذخیره داده
Centralized data processingپردازش تمرکز یافته داده
Computerized data baseپایگاه داده کامپیوتری
Concatenated data setمجموعه‌ داده متصل شده
Contiguous data structureساختار داده‌های همجوار
Control dataداده کنترلی
Dataداده
Data acquisitionاکتساب داده
Data baseپایگاه داده
Data base administratorمدیر پایگاه داده
Data base analystتحلیل‌گر پایگاه داده
Data base environmentمحیط پایگاه‌ داده
Data base managementمدیریت پایگاه داده
Data base management system (DBMS(سیستم مدیریت پایگاه داده
Data base managerمدیر پایگاه داده
Data base specialistمتخصص پایگاه داده
Data busگذرگاه داده
Data byteبایت داده
Data cellسلول داده
Data centerمرکز داده
Data channelکانال داده
Data collectionجمع‌آوری داده
Data communicationsارتباطات داده
Data communications equipmentتجهیزات ارتباطات داده
Data communications systemسیستم ارتباطات داده
Data compressionمتراکم سازی داده
Data concentrationتمرکز داده
Data control sectionبخش کنترل داده
Data conversionتبدیل داده
Data definitionتعریف داده
Data definition language (DDL)زبان تعریف داده
Data description language Data dictionaryلغت ‌نامه داده
Data directoryفهرست راهنمای داده
Data directory/ dictionaryفهرست/ لغت‌نامه داده
Data editingویرایش داده
Data elementعنصر داده
Data encryptionحفاظت داده
Data encryption standardاستاندارد حفاظت داده
Data entryداده ‌دهی
Data entry deviceدستگاه داده ‌دهی
Data entry operatorمتصدی داده ‌دهی
Data entry specialistمتخصص داده ‌دهی
Data exportصدور داده
Data fieldفیلد داده
Data field maskingپوشش فیلدهای داده
Dataflowگردش داده
Dataflow analysisتجزیه و تحلیل گردش داده
Dataflow diagramنمودار گردش داده
Data importورود داده
Data independenceاستقلال داده
Data itemواحد (قلم) داده
Data librarianبایگان داده
Data managementمدیریت داده
Data management systemسیستم مدیریت داده
Data manipulationدستکاری داده
Data manipulating language (DML)زبان دستکاری داده
Data mediumرسانه داده
Data nameنام‌داده
Data originationاساس داده
Data pointنقطه داده
Data preparationآماده ‌سازی داده
Data preparation deviceدستگاه آماده ‌سازی داده
Data processingپردازش داده
Data processing centerمرکز پردازش داده
Data processing curriculumدوره تحصیلات پردازش داده
Data processing cycleچرخه پردازش داده
Data processing managementمدیریت پردازش داده
Data processing Management Association (DPMA)انجمن مدیریت پردازش داده
Data processing managerمدیر پردازش داده
Data processing systemسیستم پردازش داده
Data processing technologyتکنولوژی پردازش داده
Data processorداده پرداز
Data protectionحفاظت داده
Data rateنرخ، میزان داده
Data recordرکورد داده
Data reductionتقلیل داده
Data securityامنیت داده
Data sharingاشتراک داده
Data sheetبرگ داده
Data structuresساختارهای داده
Data terminalترمینال (پایانه) داده
Data transfer operationsعملیات انتقال داده
Data transfer rateنرخ (میزان) ارسال داده
Data transmissionارسال داده
Data typeنوع داده
Data validationمعتبر سازی داده
Data valueمقدار ‌داده
Data wordکلمه‌ داده
Data word sizeاندازه کلمه داده
DDLزبانی برای تعریف ساختارهای داده در یک پایگاه داده
Direct data entryداده ‌دهی مستقیم
Distributed data baseپایگاه داده توزیعی
Distributed data processingپردازش توزیعی داده
Electronic data processingپردازش الکترونیکی داده
Electronic data processing systemسیستم پردازش الکترونیکی داده
Graphic – data structureساختار داده گرافیکی
On-line databaseپایگاه داده درون خطّی
Original dataداده اصلی
Output dataداده خروجی
Industrial data collection deviceدستگاه صنعتی جمع ‌آوری داده
Input dataداده ورودی
Instrumental inputداده سودمند
Integrated data processing (IDP(پردازش داده مجتمع
Internal data representationنمایش داده‌های داخلی
Massageپردازش داده
Master dataداده‌های اصلی
Mechanical data processingپردازش داده مکانیکی
Numeric dataداده عددی
Hierarchical data base management system (HDBMS(سیستم مدیریت پایگاه داده سلسله مراتبی
Raw dataداده خام
RDBMSداده رابطه‌ای
Relational databaseپایگاه داده رابطه‌ای
Relational data base management systemسیستم مدیریت پایگاه داده رابطه‌ای
Sample dataداده نمونه
Sequential data setمجموعه ترتیبی داده
Sequential data structureساختار ترتیبی داده
Serial dataداده سری
Source data automationخودکاری داده منبع
Spatial data managementمدیریت داده فضایی
Symbolic dataداده سمبلیک
Very Large Data Base (VLDB(پایگاه داده بسیار بزرگ
Live dataداده مؤثر
Logical data designerطرح داده منطقی
Data gatheringجمع آوری داده
Data storage techniquesروش های ذخیره داده
Data streamسیر داده
Data structureساختار داده
Test dataداده‌‌های آزمایشی
Data storage techniquesروش‌‌های ذخیره داده
Data Streamسیر داده
Data stronger techniquesروش‌‌های ذخیره داده
Data streamسیرداده
Data structureساختار داده
Data modelمدل داده
Attachاتصال
Chain fieldفیلد اتصال
Concatenateاتصال، چسباندن
Concatenated keyکلید اتصال
Connect nodeکد اتصال
Connector symbolعلامت اتصال
Connect timeزمان اتصال
Direct – connect modemمدم اتصال مستقیم
Female connectorاتصال ماده
Fusible linkاتصال گداختنی
Off-page connectorاتصال‌دهنده برون صفحه‌ای
Interconnectionاتصال
Pinاتصال سنجاقی
Program chainingاتصال برنامه
Linksاتصال‌ها
Applied mathematicsریاضیات کاربردی
Auto-pollingخود نمونه ‌برداری
Copyنسخه، نسخه ‌برداری
Disk copyingنسخه ‌برداری از دیسک ‌ها
Disk duplicationنسخه ‌برداری از دیسک
Dope vectorبردار خصیصه ‌نما
Dumpروبرداری، رونوشت
Dumpingروبرداری
Dynamic dumpروبرداری پویا
Feedجلو بردن، تغذیه کردن
Form feedتغذیه کاغذ (جلو بردن کاغذ)
Instrumentationکاربرد وسایل سنجش
Mappingنقشه‌برداری
Microcomputer applicationکاربردهای ریزکامپیوترها
Photoresistفرآیند به‌کار برده شده در تولید دستگاه‌های نیمه هادی
Pollingنمونه‌برداری، سرشماری
Removable mediaوسیله برداشتنی
Samplingنمونه ‌برداری
Sampling rateنرخ نمونه ‌برداری
Scientific applicationsکاربردهای علمی
Screen dumpروبرداری صفحه
Slaveبرده
Snapshot dumpروبرداری لحظه‌ای
Static dumpروبرداری ایستا
Storage dumpروبرداری حافظه
Vectorبردار
Vector displayنمایش برداری
Vector pairزوج برداری
Vector processorپردازنده برداری
Weedبرداشتن قسمت‌های زائد و غیرمطلوب
Xerographic printerچاپگر تصویربردار از عکس
Tele-copyingنسخه ‌‌برداری از راه دور
Alphanumeric display terminalترمینال نمایش الفبا عددی
Bar graphنمایش میله‌ای
Color monitorصفحه نمایش رنگی
Displayنمایش
Display adapterآداپتور (تطبیق‌دهنده) صفحه نمایش
Display backgroundزمینه نمایش
Display consoleکنسول نمایش
Display cycleچرخه نمایش
Display deviceدستگاه نمایش
Display menuفهرست نمایش
Display surfaceسطح نمایش
Display terminalترمینال نمایش
Display typeنوع نمایش
Display unitواحد نمایش
Flat – panel displayصفحه نمایش مسطح
Flat screenصفحه نمایش مسطح
Formatted displayنمایش شکل ‌یافته
Full – page displayنمایش تمام صفحه‌ای
Graphic – display modeمد نمایش گرافیکی
Graphic – display resolutionوضوح نمایش گرافیکی
Graphics displayنمایش گرافیکی
Internal data representationنمایش داده‌های داخلی
Knowledge representationنمایش معلومات
Matrix notationنمایش ماتریسی
Number representationنمایش عددی
Plasma display panelصفحه نمایش گازی
Raster displayنمایش محل تصویر
RGB videoنمایش
Slide show packageبسته نمایش اسلاید
Vector displayنمایش برداری
Video display terminalترمینال نمایش تصویری
Visual displayنمایش تصویری
Liquid crystal displayصفحه نمایش کریستال مایع
Logical representationنمایش منطقی
Back panelصفحه عقبی
Boardصفحه مدار
Color monitorصفحه نمایش رنگی
Detachable keyboardصفحه کلید جدا شدنی
Display adapterآداپتور (تطبیق‌دهنده) صفحه نمایش
Electronic spreadsheetصفحه گسترده الکترونیکی
Flat – panel displayصفحه نمایش مسطح
Flat screenصفحه نمایش مسطح
Full – page displayنمایش تمام صفحه‌ای
Full – screenتمام صفحه
Full – screen editingویرایش تمام صفحه‌ای
Graphics screenصفحه گرافیکی
Grid-sheetصفحه شبکه
Off-page connectorاتصال‌دهنده برون صفحه‌ای
Optical page readerصفحه نوری خوان
Keyboardصفحه کلید
Keyboardingوارد کردن اطلاعات از طریق صفحه کلید
Keyboard – to – disk systemسیستم صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape systemسیستم صفحه کلید به نوار
Keyboard – to – disk unitواحد صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape unitواحد صفحه کلید به نوار مغناطیسی
Membrane keyboardصفحه کلید غشائی
Pageصفحه
Page frameقاب صفحه‌ای
Page printerچاپگر صفحه‌ای
Page readerصفحه خوان
Page-skipپرش صفحه
Paginationصفحه‌بندی
Pagingصفحه‌بندی
Panelصفحه
Plasma display panelصفحه نمایش گازی
Platterدیس، صفحه فلزی پهن
Press sensitive keyboardصفحه کلید حساس به فشار
Repaginationصفحه‌بندی مجدد
Screenصفحه
Screen dumpروبرداری صفحه
Screen generatorمولد صفحه
Screen Positionمکان صفحه
Screen sizeاندازه صفحه
Screen Updateبه‌روز در آوردن صفحه
Split Screenصفحه تقسیم ‌بندی شده
Spreadsheetصفحه گسترده
Visual pageصفحه تصویری
Liquid crystal displayصفحه نمایش کریستال مایع
Locked – up Keyboardصفحه کلید قفل شده
Touch-sensitive panelصفحه حساس به تماس
Touch-sensitive screenصفحه حساس به تماس
Break keyکلید توقف
Command keyکلید فرمان
Concatenated keyکلید اتصال
Control keyکلید کنترل
Cursor control keysکلیدهای کنترل مکان ‌نما
Detachable keyboardصفحه کلید جدا شدنی
DIP switchesکلیدهائی از نوع DIP
Function keyکلید وظیفه‌ای
Keyکلید
Keyboardصفحه کلید
Keyboardingوارد کردن اطلاعات از طریق صفحه کلید
Keyboard – to – disk systemسیستم صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape systemسیستم صفحه کلید به نوار
Key bounceپرش کلید
Key stationsایستگاه‌های کلید
Key strokeضربه زدن به کلید
Key switchسویچ کلید
Keyboard – to – disk unitواحد صفحه کلید به دیسک
Keyboard – to – tape unitواحد صفحه کلید به نوار مغناطیسی
Keywordکلمه کلیدی
Membrane keyboardصفحه کلید غشائی
Press sensitive keyboardصفحه کلید حساس به فشار
Primary keyکلید اولیه
Programmable function keyکلید برنامه‌پذیر
Hardware keyکلید سخت‌افزاری
Repeat keyکلید تکرار
Search Keyکلید جستجو
Secondary keyکلید ثانویه
Shiftکلید مبدّل
Spacebarکلید فاصله‌گذار
Storage keyکلید حافظه
User-defined keyکلید تعریف شده توسط استفاده کننده
Locked – up Keyboardصفحه کلید قفل شده
RETURN keyکلید RETURN
Exitخروج
Fan – outگنجایش خروجی
Graphic outputخروجی گرافیکی
Graphic – output deviceدستگاه خروجی گرافیکی
Graphics -output hardwareسخت افزار خروجی گرافیکی
Outputخروجی
Output areaناحیه خروجی
Output bufferمیانگیر خروجی
Output channelکانال خروجی
Output dataداده خروجی
Output deviceدستگاه خروجی
Output mediaرسانه خروجی
Output streamمسیل خروجی
Outputtingخروجی ‌دهی
Input/outputورودی و خروجی
Input/output channelکانال ورودی و خروجی
Input/output control systemسیستم کنترل ورودی و خروجی
Input/output deviceدستگاه ورودی و خروجی
Input/output instructionsدستورات ورودی و خروجی
Input/output portsمدخل‌های ورودی و خروجی
Input/output processorپردازنده ورودی و خروجی
Input/output symbolعلامت ورودی و خروجی
I/O boundمحدود به ورودی – خروجی
I/O channelکانال ورودی و خروجی
I/O Portمدخل ورودی و خروجی
I/O processorپردازنده ورودی و خروجی
Parallel input/outputورودی و خروجی موازی
Real-time outputخروجی آنی
Serial input/outputورودی و خروجی سری
Simultaneous input/outputورودی و خروجی همزمان
Voice outputخروجی صوتی
Batchدسته، گروه
Cluster controllerکنترل کننده گروهی
Clustered devicesدستگاه‌های گروهی
Computer users groupگروه استفاده کنندگان کامپیوتر
Device clusterگروه دستگاه
Groupingگروه بندی
Group markعلامت گروه
Group printingچاپ گروهی
Special interest groupsگروه‌هائی با علاقه ویژه
User groupگروه استفاده‌کننده
Computer Musicموسیقی کامپیوتری
Electronic musicموسیقی الکترونیکی
Musical languageزبان موسیقی
Music synthesizerایجادکننده موسیقی
Fiber opticsفیبر نوری
Optical character readerکاراکتر نوری خوان
Optical character recognitionتشخیص کاراکتر نوری
Optical communicationsارتباطات نوری
Optical diskدیسک نوری
Optical fiberفیبر نوری
Optical laser diskدیسک لیزری نوری
Optical mark readerعلامت نوری خوان
Optical mark recognitionتشخیص علامت نوری
Optical page readerصفحه نوری خوان
Optical printerچاپگر نوری
Optical readerنورخوان
Optical recognition deviceدستگاه تشخیص نوری
Optical scannerپیمایشگر نوری
Incident lightنور منتشر
Photo-optic memoryحافظه نوری
Photo-plotterرسّام نوری
Phototypesetterحروف ‌چینی نوری
platenنورد ماشین تحریر
Speed of lightسرعت نور
Ultraviolet Lightنور ماوراء بنفش
Light guideهادی نور
Light penقلم نوری
Optical scanningپیمایش نوری
Data itemواحد (قلم) داده
Domainقلمرو
Electronic penقلم الکترونیکی
Itemقلم، فقره
Paint brushقلم ‌موی نقّاشی
Pen plotterقلم رسّام
Pressure sensitive penقلم حساس به فشار
Stylusقلم نوک سوزنی
Light penقلم نوری
Cost effectivenessتأثیر بخشی هزینه
Costingهزینه‌گذاری
Design costsهزینه ‌های طراحی
Recurring costsهزینه ‌های تکرار شونده
Auto repeatخود تکرار
Digital repeaterتکرارکننده دیجیتالی
Iterateتکرار کردن
Iterativeتکراری
Iterative algorithmالگوریتم تکراری
Recurring costsهزینه‌های تکرار شونده
Repeat counterشمارنده تکرار
Repeating decimal numberعدد دهدهی تکراری
Repeat keyکلید تکرار
Repetition instructionدستورالعمل تکرار
Repetitiveتکراری
Branch instructionدستورالعمل انشعاب
Command processingپردازش دستورالعمل
Computer instructionدستورالعمل کامپیوتر
Conditional jump instructionدستورالعمل پرش شرطی
Decision instructionدستورالعمل تصمیم
Dummy instructionدستورالعمل ساختگی
One-address instructionدستورالعمل یک آدرسه
Instructionدستورالعمل
Instruction codeکد دستورالعمل
Instruction counterشمارنده دستورالعمل
Instruction cycleچرخه دستورالعمل
Instruction formatقالب دستورالعمل
Instruction registerثبات دستورالعمل
Instruction timeزمان دستورالعمل
Instruction-wordکلمه دستورالعمل
Machine instructionدستورالعمل ماشین
Macro instructionدرشت دستورالعمل
Microcodeریز دستورالعمل
Micro instructionریز دستورالعمل
Multiple-address instructionدستورالعمل چند آدرسه
No-operation instructionدستورالعمل غیرعملیاتی
Pop instructionدستورالعمل بازیابی از پشته
Privileged instructionدستورالعمل ممتاز
Pseudo-code / Pseudocodeشبه دستورالعمل
Pull instructionدستورالعمل بازیابی
Push instructionدستورالعمل نشاندن
Halt instructionدستورالعمل توقف
Repetition instructionدستورالعمل تکرار
Logical instructionدستورالعمل منطقی
Automatic shutdownتوقف به‌صورت خودکار
Break keyکلید توقف
Breakpointنقطه توقف
Dead haltتوقف مطلق
Program stopتوقف برنامه
Halt instructionدستورالعمل توقف
Hang – upتوقف
Stop bitبیت توقف
Stop codeکُد توقف
Bitبیت
Bit manipulationدستکاری بیت
Bit rateنرخ بیت
Bit testتست بیت
Bit transfer rateنرخ ارسال بیت
Information bitsبیت ‌های اطلاعاتی
Kilobitکیلو بیت
Megabitمیلیون بیت
Parity bitبیت توازن
Sixteen-bit chipتراشه ۱۶ بیتی
Star bitبیت ستاره
Start bitبیت شروع
Stop bitبیت توقف
Terabit storageبیلیون بیت حافظه
Thirty two-bit chipتراشه ۳۲ بیتیر
Megaمیلیون
Public domain softwareنرم‌‌افزار همگانی
Circular shiftتغییر مکان دایره‌ای
Invariantتغییر ناپذیر
High volatilityتغییر پذیری بالا
Shiftتغییرمکان
Surface of revolutionسطح تغییر
Surge Protectorمحافظ تغییر ناگهانی ولتاژ
Voltage surge protectorمحافظ تغییر ولتاژ ناگهانی
Transaction codeکُد تغییرات
Transaction fileفایل تغییرات
Transaction-oriented processingپردازش تغییرگرا
Area searchجستجوی ناحیه
Binary searchجستجوی دودوئی
Blind searchجستجوی بی ‌نتیجه
Full – text searchingجستجوی تمام متن
Global search and replaceجستجو و جایگزینی سراسری
Optimum tree searchجستجوی بهینه درخت
Searchجستجو کردن
Search and replaceجستجو و جایگزینی
Searching timeزمان جستجو
Search Keyکلید جستجو
Search memoryحافظه جستجو
Search stringرشته جستجو
Seekجستجو کردن
Seek timeزمان جستجو
Sequential searchجستجوی ترتیبی
Linear Searchجستجوی خطی
Look – upجستجو
Assignment operatorعملگر جایگزینی
Assignment statementجمله جایگزینی
Global search and replaceجستجو و جایگزینی سراسری
Replacement theoryنظریه جایگزینی
Search and replaceجستجو و جایگزینی
Beepصدا
Phonemesصداهای ساده
Sound hoodصدا پوش
Commodore international, Ltdشرکت بین‌المللی کمودور
International federation for Information processing (IFIP)فدراسیون بین‌المللی پردازش اطلاعات
International Standards Organizationسازمان بین‌المللی استانداردها
ANSIمؤسسه استاندارد ملّی آمریکا
Data encryption standardاستاندارد حفاظت داده
International Standards Organizationسازمان بین‌المللی استانداردها
Standardاستاندارد
Standard functionتابع استاندارد
Standard interfaceرابط استاندارد
Standardizeاستاندارد نمودن
Standard Pascalپاسکال استاندارد
Standards enforcerاجراءکننده‌ استانداردها
Advanced BASTCبیسیک پیشرفته
Pascalپاسکال
Standard Pascalپاسکال استاندارد
Mapنقشه
Mappingنقشه ‌برداری
Storage mapنقشه حافظه
Strategic Plansنقشه ‌های استراتژیک
Auxiliary memoryحافظه کمکی
Auxiliary storageحافظه کمکی
Bubble memoryحافظه حبابی
Capacitor storageحافظه خازنی
Common storageحافظه مشترک
Direct memory accessدستیابی مستقیم به حافظه
Disk memoryحافظه دیسک
Dynamic RAMحافظه پویا
Dynamic storageحافظه پویا
Dynamic storage allocationتخصیص حافظه پویا
Erasable storageحافظه پاک شدنی
Fixed storageحافظه ثابت
Off-line storageحافظه‌ برون خطی
One-level memoryحافظه یک سطحی
On-line storageحافظه درون خطّی
Internal memoryحافظه داخلی
Internal storageحافظه داخلی
Magnetic bubble memoryحافظه حبابی مغناطیسی
Main memoryحافظه اصلی
Main storageحافظه اصلی
Memoryحافظه
Memory allocationاختصاص حافظه
Memory boardبُرد حافظه
Memory chipتراشه حافظه
Memory cycleچرخه حافظه
Memory dumpرونوشت از حافظه
Memory managementمدیریت حافظه
Memory mapنگاشت حافظه
Memory protectionحفاظت حافظه
Non-erasable storageحافظه پاک ‌نشدنی
Nonvolatile storageحافظه غیرفرّار
Permanent storageحافظه دائمی
Photo-optic memoryحافظه نوری
Primary storageحافظه اولیه
Programmable memoryحافظه برنامه‌پذیر
Programmable read-only memoryحافظه برنامه‌پذیر فقط خواندنی
Protected storageحافظه محافظت شده
Random access memoryحافظه با دستیابی تصادفی
Read-only memoryحافظه فقط خواندنی
Real storageحافظه حقیقی
Roll outاز حافظه جمع کردن
Rotating memoryحافظه چرخشی
Search memoryحافظه جستجو
Secondary storageحافظه ثانویه
Semiconductor storageحافظه نیمه هادی
Static memoryحافظه ایستا
Static Storageحافظه ایستا
Storageانباره، حافظه
Storage allocationتخصیص حافظه
Storage dumpروبرداری حافظه
Storage keyکلید حافظه
Storage mapنقشه حافظه
Storage protectionحفاظت حافظه
Virtual memoryحافظه مجازی
Virtual storageحافظه مجازی
Virtual storage operating system (VSOS(سیستم عامل حافظه مجازی
Volatile storageحافظه فرّار
Working storageحافظه ‌کاری
Temporary storageحافظه موقت
Terabit storageبیلیون بیت حافظه
Diamondلوزی، الماس
Leaderراهنما، راهبر، سردسته
Rankرتبه، درجه، مرتبه
Historyسابقه، تاریخچه
Highlightبرجسته، مشخص
Adviceپیشنهاد، توصیه
Generateتولید کردن، به وجود آوردن، ساختن
Applyبه کار بستن، استفاده کردن
Unsubscribeلغو اشتراک
Collectجمع آوری، به دست آوردن
Domainدامنه، نام اختصاصی برای هر سایت اینترنتی
Ellipseبیضی
Angleزاویه، گوشه
Analyzeتجزیه و تحلیل
Visitorبیننده، بازدیدکننده
Layoutطرح کلی، لایه بندی
Competitionرقابت، مسابقه
Considerدر نظر گرفتن، توجه کردن
Presentationارائه، نمایش
Subscribeاشتراک، آبونمان
Gatheringجمع آوری، تدوین
Hostمیزبان، کامپیوتر میزبان در شبکه
Uniیک، یکی، متحد، یگانه، یکدست
unidirectionalیک طرفه، یک جهتی
uniformیک دست، یک شکل
universalجهانی، فراگیر، همه گیر
Unicodeکدهای یکدست، کد یکسان
Multiچند، چند تایی، چندگانه
multi-mediaچند رسانه ای
multi-userچند کاربره
multi-taskingچند وظیفگی
multi-processingچند پردازشی
unionاجتماع، انجمن
unitedمتحد، واحد
Multi-programmingچند برنامه ای
Multi-bootراه اندازی چندگانه
Multi-purposeچند منظوره
Monoیک، یکی، تک
monochromeتک رنگ
monologتک صدایی، صحبت یک نفره
monopolyانحصار، امتیاز انحصاری
Biدو، دوتایی، دوگانه
bidirectionalدوطرفه، دوجهتی
bilingualدو زبانه
binaryدودویی
bicycleدوچرخه
Bi-conditionalدوشرطی
Polyچند، چند تا، بیش از دوتا
polygonچند ضلعی
Semiنیم، نصف
semiconductorنیمه هادی، نیمه رسانا
semifinalنیمه نهایی
semicolonنقطه ویرگول، نیمه ی کولون
unlinkجداسازی
unableناتوانی، قادرنبودن
unlockبازکردن، ارحالت قفل خارج شدن
unknownناشناخته، نامعلوم
understandدرک، فهمیدن
disconnectقطع شدن
discoverکشف شدن، رو شدن
disableناتوان، غیر فعال
disagreeمخالف، ناموافق
invisibleرمزگشایی، از رمز خارج ساختن
indirectغیر مستقیم
inactiveغیرفعال، راکد
decoderرمزگشایی، از رمز خارج ساختن
decompressاز حالت فشرده خارج ساختن، باز کردن
debugاشکال زدایی، رفع خطا
nonimpactغیر ضربه ای
nondeterministicغیر قطعی، نامعین
antivirusضد ویروس، ویروس کش
antistaticضد الکتریسیته ساکن
Anti-shockضد ضربه، مقاوم در برابر ضربه
irregularبی قاعده، نامنظم
impossibleغیر ممکن، ناممکن
impoliteبی ادب، بی نزاکت
coprocessorکمک پردازنده
coworkerهمکار
cooperativeتعاونی، مشارکت
reformدوباره شکل دادن، اصلاح
reenterورود مجدد، دوباره وارد نمودن
reusableقابل استفاده مجدد
restartشروع دوباره، راه اندازی مجدد
teleworkکار از راه دور، کار از طریق دفاتر اینترنتی
televisionتلویزیون، دیدن از راه دور
telecommunicationارتباطات از راه دور
connectorاتصال دهنده، رابط
processorپردازشگر، پردازنده
separatorجدا کننده، سوا کننده
sensorحس گر، حس کننده
operatorاپرانور، کاربر، عملگر
computerمحاسبه کننده، رایانه
playerپخش کنده، بازیگر
userکاربر، استفاده کننده
repeaterتکرار کننده، تقویت کننده
programmerبرنامه نویس
digitalرقمی، عددی
classifyدسته بندی، رده بندی
computerizeکامپیوتری کردن، کامپیوتری شدن
customizeسفارشی کردن، سفارشی شدن
categorizeدسته بندی، گروه بندی

 


موضوع : عمومی/ برچسب : / لینک کوتاه : https://emila.ir/?p=12929
designer