الفبای زبان انگلیسی جمعاً 26 (بیست و شش) حرف است که به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 

حروف بزرگ = Capital letters

این حروف عبارتند از:
A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 

 

حروف کوچک = Small letters

این حروف عبارتند از:
a-b-c-d-e-f-g-h-i-j-k-l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-z

برای پیشرفت کودکان بهتر است ابتدا صداهای حروف را یاد بگیرند تا پس از تشخیص صداها بتوانند به آسانی لغات را فرا گیرند در این قسمت سعی شده حداقل صداهای مورد نیاز برای سطح مبتدی آورده شود.

صدا در انگلیسی
هر کدام از الفبای انگلیسی دارای چند صدا هستند که به ترتیب به ذکر آنها می‌پردازیم. صدای هر حرف را پس از تکرار حفظ کرده و معنای آنها را به خاطر بسپارید.
1 – حرف A
این حرف دارای صداهای زیر است
صدای(آ) مانند: (آرمی)=در کلمه  army به معنای ارتش 
صدای (اَ) مانند: (کَت)= در کلمه  cat به معنای گربه
صدای(ای) مانند: (بریو)=در کلمه  brave به معنای شجاع
صدای(الف کوتاه) مانند: (کار)=در کلمه  car به معنای ماشین      
2 – حرف B
این حرف معادل (ب) در زمان فارسی است مثال:
کتاب (بوک) book
پسر (بوی) boy
3 – حرف C
این حرف اگر قبل از y-i-e قرار گیرد صدای(س) در غیر این صورت صدای(ک) را میدهد:
مداد (پِن سیل) pencil
دوچرخه (بای سیکل) bicycle
سقف (سیلینگ) ceiling
گربه (کَت) cat
سرد (کُلد) cold
4 – حرف D
این حرف معادل(د) در زبان فارسی است. مانند:
تاریک (دارک) Dark
سگ (داگ) dog
نوشیدن (درینک) drink
5 – حرف E
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(اِ) مانند: (پِن) قلم pen
صدای(ای) مانند: (بی) بودن be
6 – حرف F
این حرف معادل (ف) در زبان فارسی است مانند:
احمق (فول) fool
دور (فار) far
7 – حرف G
این حرف گاهی صدای (گ) و گاهی صدای (ج) را می دهد مثال:
موتور (این جین) engine
دختر (گِرل) girl
خوب (گوٌد) good
8 – حرف H
این حرف معادل (ح-ه) در زبان فارسی است.مانند:
قلاب (هوُک) hook
عسل (هانی) honey
سخت-مشکل (هارد) hard
9 – حرف I
این حرف دارای دو صدا به شرح زیر است:
صدای ( آی) مانند: (تایم) وقت time
صدای(ای کوتاه) مانند: (فیش) ماهی fish
10 – حرف J
معادل(ج) می باشد.مانند: (جاست) عادل، درست just
11 – حرف k
معادل(ک) است. مانند:
(بُوک) کتاب book
(کینگ) پادشاه king
و چنانچه قبل از n در ابتدای کلمه به کار رود تلفظ نمی شود مانند:
(نو) دانستن know
(نیت) بافتن knit
12 – حرف L
صدای(ل) را می دهد. مانند:
(لیپ) لب lip
(لیو)زندگی کردن live
13 – حرف M
صدای(م) را می دهد.مانند:
(مُون)ماه moon
(مانی) پول money
14 – حرف N
صدای(ن) را می دهد. مانند:
(نک) گردن neck
(نون) ظهر noon
15 – حرف O
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(او)مانند: (گو)رفتن go
صدای(آ) مانند: (فرانت)جلو front
صدای(او) مانند: (دو)انجام دادن do
16 – حرف P
صدای(پ) را می دهد مانند:
(پن)قلم pen
(پام) کف دست palm
17 – حرف Q
صدای(ک) را می دهد.مانند:
(کوئیک) سریع-تند quick
(کوئین) ملکه queen
18 – حرف R
صدای(ر) را می دهد. مانند:
(روت) ریشه root
(رد) قرمز red
19 – حرف S
این حرف دارای صداهای زیر است:
صدای(س) مانند: (سی) دیدن see
صدای(ز) مانند: (لوز) گم کردن lose
20 – حرف T
صدای (ت) را می دهد مانند: 
(تِل) گفتن tell
(تی چِر) معلم teacher
(تی) چای tea
21 – حرف U
گاهی صدای(یو) مانند: (یونی وِرسیتی) دانشگاه university
گاهی صدای(اِ) مانند: (تِرن)نوبت turn
گاهی صدای(آ) مانند: (شات) بستن shut
22 – حرف V
صدای (و) مانند:
(وِری)خیلی very
(ویکتوری) پیروزی victory

23 – حرف W
صدای(و) در حالیکه لب‌ها گرد می شوند. مانند: (ویندو) پنجره window
و گاهی صدای (یو) مانند: (فی یو)تعدادی few
24 – حرف X
گاهی صدای (کس)-مانند: (فاکس)روباه fox
و گاهی صدای(گز) مانند: (اِگزَم) امتحان exam
25 – حرف Y
گاهی صدای(آی) مانند: (بای) خریدن buy
گاهی صدای(ای) مانند: (سیتی)شهر city
گاهی صدای(ی) مانند: (یِستِردی) دیروز yesterday
26 – حرف Z
صدای(ز) را می دهد.مانند: (زو) باغ وحش zoo
(سایز) اندازه size

صداهای ترکیبی

 این صداها نیز در حد توان و یادگیری دانش‌آموزان مبتدی تهیه و انتخاب شده‌اند.

=sh ش مانند: (شیپ) گوسفند sheep
=chچ مانند: (تی چِر) معلم teacher
=ture چِر مانند: (پیک چِر) تصویر picture
=ph ف مانند: (فتو) عکس photo
=tion شِن مانند: (نِی شن) ملت nation
=ea ای مانند: (تی چِر) معلم teacher
=th بین (ت و ث) مانند: (توث) دندان tooth
=th بین (د و ذ) مانند: (ذی) آنها they